Den svenska skogen – Wilhelm Röhss & Co

1844 köptes Sälboda bruk i Värmland av Röhss & Brusewitz och Wilhelm Röhss d.ä. svåger J.C. Bressander. Köpebrevet omfattade västra Sälboda inkl. befintliga industrier, delar av östra Sälboda samt egendomar inkluderande olika företag i Kettersrud, Säterud, Järperud, Björkenäs, Bjälverud och Kyrkeby.

De nya ägarna påbörjade en omfattande sanering av byggnaderna på bruket och smedjan. År 1847 övertog Svante Fleetwood 25% av Sälboda och 1857 köpte de tre Sälbodaägarna också Gammalkroppa bruk och gruva. 

Wilhelm Röhss d.ä. lämnade bägge firmorna 1853 och fick i delningen firman Röhss & Brusewitz som bytte namn till Wilhelm Röhss & Co. Han fick dessutom ägandet i Sälboda järnbruk i Värmland liksom ägandet i Woxna järnbruk och Ljusne sågverk i Hälsingland med mera.

1873 ombildades Sälboda till aktiebolag och såldes till ett norskt konsortium. 1874 fanns det nästan 430 anställda på Sälbodas olika bruk. Gammalkroppa såldes 1879.

År 1854 anlades också Orrholmens sågverk i nuvarande Karlstad av Röhss & Brusewitz. Det övertogs vid sekelskiftet 1900 av Nils Christian Jensen, som utvecklade sågverket och bildade Trävaruaktiebolaget N. CH. Jensen.

1857 blev Wilhelm Röhss d.y. också delägare i Wilh. Röhss & Co. 1858 avled Wilhelm Röhss d.ä. varvid hans andel i Wilhelm Röhss & Co övertogs av änkan Carin Röhss. August Röhss blev år 1860 delägare i firman och år 1869 utträdde Carin Röhss ur firman som drevs vidare av de två sönerna.

Norrland

1861 bildade Wilh. Röhss & Co Skönviks AB tillsammans med Friedrich Bünsow och dennes morbror H.F. Postel. Bolagets anläggningar kom att omfatta Skönviks ångsåg, Ortvikens, Östrands och Stafre sågverk, alla i Sundsvallstrakten. Wilh. Röhss & Co blev minoritetsägare och Bünsow kontrollerande ägare. Bünsow ärvdes senare av ättlingar med efternamnet Norström.

1881 deltog Wilh. Röhss & Co också i bildandet av Ljusne-Woxna AB. Egendomarna i Hälsingland som firman innehade fördes över till detta företag liksom skogsegendomar, bruk och annat som vid bildandet var i Wilhelm H. Kempes ägo. Även här var Röhss & Co minoritetsägare. Majoritetsägare var till en början Wilhelm H. Kempe. 1886 hade företaget 1 100 anställda. Wilhelm Kempe övertog vid denna tid Röhss & Co:s aktier i Ljusne-Woxna AB.

Vid mitten av 1880-talet sågade Skönviks AB omkring 28 500 standards brädor per år medan Ljusne.Woxna AB stod för 22 500. Det senare företagets aktiemajoritet ägdes vid denna tid av Kempes svärson Walther von Hallwyl.

1928-29 införlivades Skönvik i Svenska Cellulosa AB (SCA) men Röhss hade sannolikt avvecklat sina intressen i samband med att Wilhelm Röhss d.y. dog år 1900 och August Röhss dog fyra år senare.

Källor:
  • Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963
  • Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987
Läs mer: