Den svenska skogen och Handelsbanken

Handelsbanken var en stor långivare till den växande skogsindustrin och fick genom övertagande av olika norrländska banker ytterligare inflytande. Ett av de första sågverksbolag som Handelsbanken tog över var Ulvviks sågverk som Handelsbankens nybildade bolag Björknäs Nya AB tog över år 1922. Björknäs Nya hade grundats året innan för att ta över Härnösands Ångsågs AB.

Härnösands Ångsåg anlades 1860 i Härnösand med grosshandlare Carl Fr. Broocman som initiativtagare och ledare. Sågverket bytte ägare flera gånger, däribland Arend N Versteegh innan det slutligen drogs med i dåvarande ägaren Gustav Erstads krasch 1921. Efter kraschen övertogs ångsågen i Härnösand av det för ändamålet bildade bolaget Björknäs Nya. Driften lades ner 1926.

Salsåkers Ångsåg

Grosshandlare Carl Fr. Broocman byggde också en ångsåg på Salsåkerön åren 1872-1874 och bildade Salsåkers Ångsågs AB året efter. När såganläggningen var färdig tvingades han av ekonomiska skäl, överlåta sågen på en släkting , nämligen grosshandlare Svante Hamberg.

1885 överlät Hamberg hela sågverket till Axel Kjellström. Kjellström köpte ett trettiotal gårdar och införlivade stora skogsområden till sågen, slutligen hade han 25 000 ha egen skog. Under de följande åren förvärvade bolaget ytterligare stora skogshemman i Ångermanland. 1913 avled Axel Kjellström och ledningen för företaget övergick till sonen, disponent Bertil Kjellström. Företaget drev också rederiverksamhet.

Den stora depressionen 1920 drabbade bolaget hårt. Priserna föll och de mycket stora lagren av virke blev värdelösa. Bolaget kom på obestånd och driften fortsatte i mindre omfattning. Svenska Handelsbanken övertog 1926 sågen och tillsatte disponenten Mauritz Magnusson. Banken moderniserade sågverket. År 1929 såldes bolaget till Kramfors AB som blev dotterbolag till SCA. 1930 kom sågverket tillbaka i Bertil Kjellströms ägo. Han drev sågverket i ett konsortium fram till 1943 då verksamheten las ner.

Ulvviks ångsåg

Ulvviks ångsåg anlades ursprungligen 1877 av trävaruhandlare C A Wiborg som drev sågen till sin död 1885. 1887 såldes sågen till ett nybildat bolag, Ulfviks AB. Sågens chef och ägare var en mycket kontroversiell person, Nicanor Scherman som var känd för ett hetsigt temperament och för att vara kompromisslös. Hans starka aversion mot bildandet av fackföreningar, gjorde namnet Scherman till ett skällsord bland Ådalens arbetare.

1897 brann sågen ned till grunden. Ganska omgående uppfördes en ny anläggning, denna gång betydligt större. Eftersom bolaget saknade egna skogar så var det mycket konjunkturkänsligt och 1911 försattes det i konkurs. 1912 övertogs sågverket av Trävarubolaget Norrland som Scherman bildat året innan.

1922 dog Scherman och Handelsbanken tog över företaget. Två år senare likviderades bolaget och sågen överfördes till det av Handelsbanken, via emissionsbolaget Handion, kontrollerade Björknäs Nya Sågverk AB. 1925 brann sågen ned och byggdes aldrig upp igen.

1926-28 uppförde Björknäsbolaget en massafabrik i Ulvvik, 1929 blev Björknäs Nya AB ett dotterbolag till Svensk Cellulosa AB (SCA) och 1938-1955 drevs fabriken under namnet Ulfviks AB. 1958 lades driften ner.

Andra företag som också kom att blir övertagna av Handelsbanken eller bli helt beroende av lån från Handelsbanken var Bergvik & Ala, Skönviks AB (Bünsow-Norström), Trävaru AB Svartvik (Braathen/Bünsow-Norström), Nyhamns Cellulosa (Bünsow/Enhörning), Holmsund och Ytterstfors-Munksund (en skapelse av Handelsbanken, konkurs 1925).

Svenska Cellulosa AB

Dessa bolag blev de bolag som sen bildade kärnan i Ivar Kreugers skapelse Svenska Cellulosa AB (SCA). Bland bankens kunder fanns också Mo & Domsjö (Kempe), Graningeverken (Versteegh), Korsnäs, Kramfors AB (Mannerheim/Treschow).

Vid Kreugerkraschen 1932 återgick Svenska Cellulosa AB (SCA) i Handelsbankens ägo. Redan 1934 såldes dock aktiemajoriteten till Axel Wenner-Gren men på sådan villkor att bestämmanderätten i fortsättningen ändå var bankens.

1943 frånskiljdes Bergvik & Ala som ägts av SCA sen 1929 som eget bolag och 1950 såldes Bergvik & Ala till bankens aktieägare. Det av banken kontrollerade investmentbolaget Industrivärden kom då att få dominerande poster i bägge företagen.

1963 ägde Industrivärden plus andra av Handelsbanken kontrollerade fonder och stiftelser 20% av SCA och 38% av Bergvik & Ala. Då hade SCA 14 100 anställda och Bergvik & Ala 2 300. SCA var också Sverige största privata markägare och Bergvik & Ala den femte största.

SCA hade 50 000 anställda år 2010 och kontrollerades då fortfarande av Handelsbanken/industrivärden. Idag kontrolleras företaget fortfarande av Industrivärden. Det företaget kontrolleras i sin tur av familjen Lundberg.

Bergvik & Ala såldes dock år 1975 till Wallenbergkontrollerade Stora Kopparbergs Bergslags AB (idag Stora Enso) och blev ett dotterbolag i den koncernen. 10 år senare upphörde Bergvik & Ala som eget företag och fusionerades med moderbolaget som då hette Stora AB.

Bergvik Skog AB

2004 bildade Stora och Korsnäs AB ett gemensamt skogsägarbolag som återanvände Bergvik & Alas namn, Bergvik Skog AB. Bergvik var 2010 Sveriges näst största privata markägare med 2,3 miljoner hektar mark och SCA var allra störst med 2,6 miljoner hektar.

2021 likviderades Bergvik Skog AB efter att Bergvik Skog Öst sålts till BillerudKorsnäs och Bergvik Skog Väst styckats upp. Ytterligare delar av företaget såldes till Stora Enso AB.

Andra källor:
Svensk Industrikalender 1921
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 26 april 2010. Något uppdaterat 2023.

Läs mer: