Den svenska skogen – Göta Bruk

Göta sulfitfabrik anlades under åren 1905-1906 i Haneström, Fuxerna socken vid Göta älv i Älvsborgs län I slutet av1906 kom driften igång. Fabriken ägdes av Sulfit AB Göta, som grundades 1905. Ägare av företaget var Gustaf Teodor Lindstedt, som tidigare arbetade med värmländska sulfitfabriker. Han ägde eller delägde också flera pappersbruk i Göteborg.

Efter första världskriget hamnade företaget in i en svår ekonomisk situation. Det slutade i början av 1920-talet med att AB Jordbruksbanken tog över. 1924 fick disponent Gösta Ryding ta hand om det svårt skuldsatta företaget. 1930 övertog han också aktierna från Jordbrukarbanken. Ryding överlät i sin tur aktierna på fyra olika företag, Lilla Edets pappersbruk, Inlands AB, de s.k. Göteborgsbruken samt De Förenade Danske Papirfabrikker.

Andra världskrigets medförde nya stora svårigheter. Exportsvårigheter för de fyra ägarföretagen betydde minskad produktion i Göta. Det danska företaget drog sig dessutom ur samarbetet.

Uddeholm

Vid krigsslutet 1945 övergick Sulfit AB Göta i Uddeholms ägo. Uddeholm var i första hand intresserat av Götas ganska stora skogsarealer i norra Värmland.

Sulfit AB Göta hade 280 anställda år 1947. Styrelsen bestod av Niels Danielsen (ordf.), Valdemar Hellgren och Gösta Ryding (VD).

Göta gick för halv maskin några år efter Uddeholms köp, men 1948 kunde bruket övergå till full produktion igen. En tid av moderniseringar och upprustning av de nedgångna anläggningarna följde. 1951 var företaget skuldfritt och konsoliderat.

Den 7 juni 1957 drabbades Göta av ett svårt jordskred, varvid tre av företagets anställda omkom och stora delar av fabriken raserades. All produktion måste avbrytas. Uddeholm försökte efter raskatastrofen undersöka möjligheten att skapa ny industri i Göta. Beslut fattades att uppföra ett träsliperi.

Rottneros

1959 övertog Rottneros AB det nya träsliperiet som beräknades komma i drift samma år. Rottneros övertog även sulfitfabriken som efter jordskredet kunde uppnå ungefär hälften av den gamla produktionskapaciteten. Sulfit AB Göta blev därefter ett dotterbolag till Rottneros AB med namnet Göta Cellulosa AB. Tillverkningen av sulfit- och slipmassa fortsattes.

1974 hade Göta Cellulosa AB 300 anställda med en styrelse bestående av Peter Möller (ordf), Claes Horn af Åminne, Gustaf Carlsson, Sixten Ulfsparre, Tore Björkman, Georg Holzhey samt två arbetstagarrepresentanter.

1975 köpte Vänerskog en stor post Rottnerosaktier. 1976 fick de aktiemajoritet i Rottneroskoncernen. Samma år såldes Göta Cellulosa AB till Södra Skogsägarna.

Andra källor:

  • Svensk Industrikalender 1921
  • Svensk Industrikalender 1947
  • Svensk Industrikalender 1974
Läs mer: